Dầm I

Dầm I thiết kế định hình có sẵn :

  • Dầm I280 – 400 – 500 – 650
  • Dầm I33 căng trước – căng sau
  • Dầm I 12,5
  • Dầm I 18,6
  • Dầm I 24,54

Ngoài ra có thể đúc dầm theo yêu cầu thiết kế phù hợp với từng công trình.

Liên hệ
Chia sẻ

Dầm BTCT DƯL I.280

L= 6m – 9m

Dầm BTCT DƯL I.400

L= 9m – 12m

Dầm BTCT DƯL I.500

L= 15m

Dầm BTCT DƯL I.650

L = 16m -18m

Dầm BTCT DƯL I.12.5m mới

L = 12.5m

Dầm BTCT DƯL I.18.6m mới

L = 18.6m

Dầm BTCT DƯL I.33

L= 33m

bản ve